lørdag den 11. juli 2015

Den indre solidaritet

-->
 
Daniel Dalgaard
Spejlkamel
Samleren
64 sider, 199,95 kr.

Af Stefan Kjerkegaard

Daniel Dalgaard har arbejdet intenst med sætninger og sprog siden debuten Vi er ikke konger fra 2013. Debuten var nok mere tidstypisk, mindre original, men stadig god og talentfuld. Nu synes det derimod at handle om mere end talent. Dalgaards digte sætter sig for at finde en form for indre social stemme et sted imellem skam, overjeg og identitetsfortælling.
Digtene kredser om minder eller situationer, som ofte hverken er spektakulære eller noget, der egentlig bør lagre sig. Og måske er det først ved det sproglige gensyn, når digteren forsøger at sætte ord på sine minder, at de egentlig tilskrives en slags værdi. Minderne og situationerne graves frem, og det vigtige ved denne graven er ikke kun, hvad der graves frem, men i ligeså høj grad, hvordan der graves, nemlig med stemmen og stemmeføringen. Som fx i digtet side 37: ”Sker jo ingenting her./ Sidder bare og –/ er noget jeg blev ansporet til at overveje/ fordi Stine sagde til mig/ at Troels havde talt til mig som om – hvad sagde hun/ ikke som om jeg var en anden, men? Som om jeg –/ hun sagde at han havde/ refereret indforstået til nogle oplevelser/ som hun vidste jeg ikke havde haft.”
Umiddelbart sker der ingenting, som digtet selv siger det. Men så udvikler det sig desuagtet og kommer til at handle om kontrasten mellem ydre og indre fremtoning, mellem den, man føler sig som, og den, man bliver set og behandlet som. Imellem disse positioner findes der et hav af blinde vinkler, sociale forhold som man finder sig i og oftest stiltiende accepterer, men som digtet graver frem og bliver ved med at undersøge – det sociale i det indre, fortællingen om én selv og de revisioner som man selv og andre måtte have om mig. Hvor meget af dette mig er fælles gods, spørger digtet fx? Typisk for Dalgaard er afbrydelserne, som om stemmen standser op og undersøger sig selv. Det ligner den stilfigur, man kalder aposiopese, dvs. et retorisk virkemiddel, hvor sætninger bevidst afbrydes midt i en syntaktisk sammenhæng, så det overlades til modtageren at afslutte den. Afbrydelsen er traditionelt set resultatet af stærke følelser, en eksaltation, men i Dalgaards tilfælde fungerer de mere reviderende og som udtryk for en selvundersøgelse. Aposiopesens modtager er i Dalgaards tilfælde ikke så meget digtets læser. Snarere er den udtryk for, at den indre stemme er i dialog med sig selv. Det er i den forstand, at den undersøger og undersøges som et socialt fænomen. Det er også sigende, at subjektet udelades, for måske er subjektet præcis det, der er i vejen for undersøgelsen. Den indre fælles stemme er snarere alles og ingens. Stemmen er ikke kun udtryk for det som gode gamle Freud kalder et overjeg, den er mere end det. Og selvom Dalgaards digte ofte berører det skamfulde, er det snarere det sociales tag i subjektet, som undersøges og italesættes. Hvordan man som subjekt er underkastet de andre og det andet.
Umiddelbart ligner to vigtige inspirationskilder for Dalgaards digte svenske Stig Larsson, især digtene fra Natta de mina (1997) og vores egen Vita Andersens Tryghedsnarkomaner (1977). Men Dalgaards digte, vil jeg hævde, benytter sig af en kombination af de tos stemmeføring, for hvor Larsson opretter en indre dialogisk stemme, en slags talens flugt i skriften, som er yderst original og egentlig ikke udtryk for så meget andet end Larsson selv, har Vita Andersen en indre dialogisk stemme, som først og fremmest er social og dermed i langt højere grad end Larsson udtryk for en tidsånd.
Dalgaard er både sig selv og tidsånd, hvis man skal sige det lidt flot. Dalgaards digte gør derfor et stort væsen af sig uden at smykke sig med subjektivitet. Det er en bedrift, synes jeg, og man fornemmer, at der ligger et kæmpe arbejde i at få sætningerne til at fremstå tænkte og talte indefra uden at være fortænkte og fortalte udefra.
I slutningen af digtet ovenfor tales der om ”den provinsielle modvilje og fascination af/ det dannede”. Dalgaards stemme forekommer mig at være et produkt af denne idiosynkrasi. Igen er spændet mellem inspirationen fra Larsson og Andersen sigende. Larsson skriver sig igennem modernismen for at nå sin egen stemme i skriften. Vita Andersen derimod, hun ”gør det bare”.
Men dette ”gør det bare”, synes ikke helt muligt for Dalgaard. Der er alligevel sluppet for megen dannelse ind, og selvom den sidste tekst i digtsamlingen om at muge i sandhed føles velgørende, demonstrerer digtsamlingen som sådan alligevel vanskelighederne ved en indre solidaritet i dag. Ikke den manglende solidaritet imellem en intellektuel venstrefløj og en arbejderklasse, som var med til at knuse mange marxistiske drømme i 70’erne, den har vi opgivet, men den solidaritet man føler overfor sig selv, hvis man, som mange gør det i dag (undertegnede inkl.), får en akademisk uddannelse, men kommer fra et hjem uden bøger. Dette er ikke en (ideologi)kritik af Dalgaards digte, men det kunne være et bud på, hvordan tidsånden kommer til udtryk i hans digte.

(også bragt i Standart, juni 2015)

Ingen kommentarer: